موضوع تمرین spss: تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان

مسئله: آیا براساس سبک های هویت می توان جهت گیری زندگی دانش آموزان پیش بینی کرد؟

حل مسئله با spss: به منظور پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان براساس سبک های هویت، نمونه ای 198 نفری انتخاب و بوسیله آزمون جهت گیری زندگی اصلی(LOT)، پرسشنامه سبک های هویت بروزنسکی (1992) مورد ارزیابی قرار گرفته اند، پرداخته ایم، داده های توسط نرم افزار22- SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جداول داده های آماری در دو سطح (الف) توصیفی و (ب) استنباطی ارائه شد.

الف.داده های توصیفی در جدول زیر شاخص های توصیفی شامل تعداد، میانگین، انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش آورده شده است.

همانطور که جدول 1نشان می دهد میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای جهت گیری زندگی برابر با 712/13 و408/3 سبک های هویت اطلاعاتی برابر با 697/38 و201/6 سبک هویت هنجاری برابر با 323/31 و755/5 سبک هویت سردرگم/اجتنابی برابر با893/27 و 073/6 است.

ب‌. داده های استنباطی قبل از بررسی تحلیل رگرسیون چند متغیره، آنچه که باید درنظر گرفته شود، مباحث مربوط به رعایت کردن و بررسی کردن مفروضه های آماری است.

از جمله پیش فرض هایی که در آزمون تحلیل رگرسیون منظور می‌گردد، فرض نرمال بودن توزیع (با استفاده از آزمون ( K-S) یا (کولموگروف – اسمیرنوف) است.

این بررسی روی متغیرهای پژوهش انجام شد. به منظور به کار گیری تحلیل رگرسیون مفروضه های این آزمون مانند هم خطی چند گانه، یکسانی نقاط پراکندگی و عدم استقلال ماده ها مورد بررسی قرار و تایید قرار گرفت.

بررسی هم خطی چند گانه نشان داد که (9/0r= و بالاتر) نمی باشد و مقدار Tolerance برای هر یک از متغیر ها کمتر از 10/0 نیست؛ و مقدار VIF نیز خیلی کمتر از نقطه برش 10 می باشد؛ بنابراین مفروضه هم خطی چند متغیره رعایت شده است.

خرید بسته آموزش تحلیل آماری+ تمرین spss + ده نمونه فصل چهارم با داده هایspss

پرداخت

تحلیل آماری (spss و amos و تحلیل مسیر) را با «آموزگاران» به راحتی بیاموزید.

1400 صفحه آموزش تصویری در یک بسته آموزشی قابل دانلود

و 30 تمرین ناب ، و ده نمونه فصل چهارم

فقط 24500 تومان


دانلود لیست بسته آموزش تحلیل آماری (شامل همه مقالات سایت آموزگاران)

دانلود لیست تمرینات spss

دانلود لیست و مشخصات ده نمونه فصل چهارم spss


 

به بالا
زوم تک
چهارشنبه 1 فروردين 1397.
امروز