موضوع spss: تحلیل کواریانس و آزمون های تعقیبی

مسئله: آیا بین میزان اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) و هیپنوتراپی در درمان افراد دارای اختلالات اعتیادی موثر است؟

جواب حل شده با spss: روش این پژوهش از نوع طرح های آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود.

برای این منظور 54 نفر از بین کلیه مراجعین به کمپ که دارای شرایط اختلال مصرف اوپیوئید بودند؛ به صورت در دسترس انتخاب شدند؛ و به صورت تصادفی در سه گروه 18 نفره، در گروههایEMDR، هیپنوتراپی و کنترل جایگزین شدند.

گروههای آزمایشی به مدت 8 جلسه دو ساعته درمان EMDR و هیپنوتراپی را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند.

همه آزمودنی ها در ابتدای پژوهش و بعد از اجرای درمان از نظر میزان بهبودی و درمان اعتیاد با استفاده از پرسشنامه اعتیاد مادزلی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج تحلیل ها روی 54 نفر در دو گروه آزمایش 18 نفره (گروه EMDR و گروه هیپنوتراپی) و گروه کنترل (18 نفر) صورت گرفت.

جدول 1 آماره های توصیفی نیمرخ اعتیاد مادزلی به تفکیک گروه و مرحله آزمون نشان می دهد:

خرید بسته آموزش تحلیل آماری+ تمرین spss + ده نمونه فصل چهارم با داده هایspss

پرداخت

تحلیل آماری (spss و amos و تحلیل مسیر) را با «آموزگاران» به راحتی بیاموزید.

1400 صفحه آموزش تصویری در یک بسته آموزشی قابل دانلود

و 30 تمرین ناب ، و ده نمونه فصل چهارم

فقط 24500 تومان


دانلود لیست بسته آموزش تحلیل آماری (شامل همه مقالات سایت آموزگاران)

دانلود لیست تمرینات spss

دانلود لیست و مشخصات ده نمونه فصل چهارم spss


 

به بالا
زوم تک
چهارشنبه 1 فروردين 1397.
امروز