موضوع مسئله spss: تحلیل کواریانسancova

سوال: آیا روش درمانی هیپنوتراپی در در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی موثر است؟

جواب در spss: روش پژوهش از نوع طرح های آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود.

برای این منظور نمونه ای به حجم 36 نفر از بین کلیه مراجعین به کمپ که دارای شرایط اختلال مصرف اوپیوئید بودند؛ به صورت در دسترس انتخاب شدند؛ و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (18 نفر) و کنترل (18 نفر) جایگزین شدند.

گروه آزمایشی به مدت 5 ماه در 8 جلسه 2 ساعته تحت درمان هیپنوتراپی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند.

همه آزمودنی ها در در ابتدای پژوهش و بعد از اجرای درمان چک لیست نشانگان روانی SCL.90.R و سومین نسخه تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خود آگاهی بزرگسالان(TOSCA-3) را تکمیل نمودند.

برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

نتایج جهت بررسی فرضیه پژوهش مبنی براین که «درمان هیپنوتراپی در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی موثر است» از تجزیه و تحلیل تحلیل کوواریانس(ANCOVA) استفاده شده است.

به منظور رعایت مفروضه های تحلیل کوواریاس، مفروضه های این آزمون با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف k-s و آزمون لون و آزمون همگنی شیب رگرسیون مورد بررسی و تایید قرار گرفت و می توان از این آزمون برای تحلیل داده ها استفاده کرد.

جدول 1 آماره های توصیفی وضعیت روان شناختی به تفکیک گروه و مرحله آزمون نشان می دهد:

خرید بسته آموزش تحلیل آماری+ تمرین spss + ده نمونه فصل چهارم با داده هایspss

پرداخت

تحلیل آماری (spss و amos و تحلیل مسیر) را با «آموزگاران» به راحتی بیاموزید.

1400 صفحه آموزش تصویری در یک بسته آموزشی قابل دانلود

و 30 تمرین ناب ، و ده نمونه فصل چهارم

فقط 24500 تومان


دانلود لیست بسته آموزش تحلیل آماری (شامل همه مقالات سایت آموزگاران)

دانلود لیست تمرینات spss

دانلود لیست و مشخصات ده نمونه فصل چهارم spss


 

به بالا
زوم تک
چهارشنبه 1 فروردين 1397.
امروز